แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 26.05.2563
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 26.05.2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 30/4/2563
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28/4/2563
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/4/2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดควบคุมพื้นที่เหตุรำคาญ พ.ศ.2563 9/3/2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พ.ศ.2563 4/3/2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 17/2/2563
แผนพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.10.2562
ประกาศเรื่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 1.10.2562
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ( ภ.ด.ส.3) 29.11.2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performane Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 8/10/2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/9/2562
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 30.07.2562
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประกาศ การประชุมประชาคมตำบล 4/6/2562
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/5/2562
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีประจำงวดปีงบประมาณ 2561 20/03/2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 13/3/2562
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 15/02/2562
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 15/02/2562
ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 21/01/2562
ประกาศ รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปี 2561 26/12/2561
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 25/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19/12/2561
ประกาศใช้ขัอบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ประกาศใช้ขัอบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ . ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปี 2561 3/10/2561
ประกาศ รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 3/10/2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 14/09/2561
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561 12/9/2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 06/08/2561
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 2561 23/07/2561
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจำปี 2560 02.02.2561
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี2561
ประกาศ รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปี 2560 26.12.2560
ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 3.10.2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) 3.10.2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ประกาศ รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 18.07.2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต 4.10.2559
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่