ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 06/10/2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 06/10/2564
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 23/9/2564
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6/9/2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 5 22/7/2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 14.07.2564
การเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 7.07.2564
การเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 18.06.2564
การเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 25.05.2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง19.5.64
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 4
การเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำเดือน เมษายน 2564 20.04.2564
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) และ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 19.4.64
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 11.3.64
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวจากกองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตั้งแต่บ้านนายอนันต์ ชายี จนถึงบ้านนายเชิญ กุฎีเขตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16.02.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายเกษม ละกำปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16.02.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขขฉ 198 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27.1.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน ฮม 6530 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19.1.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 8665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.1.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 4.1.2564
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 30/11/2563
การเผยแพร่ความรู็เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 25.11.2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 25.11.2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 18/11/2563
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 30/10/2563
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29.10.2563
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28/10/2563
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 02/10/2563
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 02/10/2563
ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 (ฟาร์มไก่จรัญ - สุดเขตหมู่ที่1) 18/9/63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10/9/2563
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 28/8/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 21/8/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20/8/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น 18/8/2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น 10/8/2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31/7/2563
ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับงานจ้างตามโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนกันดิน หมู่ที่4 (หน้าบ้านนายบรรจง พูลศิริ) 24/7/63
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6/7/2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด
ฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 15/06/2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 26.05.2563
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 26.05.2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 30/4/2563
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28/4/2563
ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชุมชน หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย ฝากพร) 28/4/63
ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสไลด์ข้างบ้านพักครู หมู่ที่ 12 21/4/63
ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับงานจ้างตามโครงการขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ (คลองเท) สำหรับการเกษตร หมู่ที่ 4 14/4/63
รายงาน ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 3/4/63
ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชุมชน หมู่ที่ 12 (เส้นหน้าบ้านนายพิชิต นวลละออง -ถึงบ้านนายไพบูลย์ แจ่มศักดิ์) 31/3/2563
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/4/2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดควบคุมพื้นที่เหตุรำคาญ พ.ศ.2563 9/3/2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พ.ศ.2563 4/3/2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 17/2/2563
แผนพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ดดยวอธีเฉพาะเจาะจง 4.01.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23.12.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ ติดไฟประดับ ไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.11.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.11.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.11.2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 1.10.2562
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.10.2562
ประกาศเรื่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 1.10.2562
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ( ภ.ด.ส.3) 29.11.2562
ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ITA ปรจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performane Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 8/10/2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/9/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.08.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.08.2562
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 30.07.2562
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 1.07.2562
ประกาศ การประชุมประชาคมตำบล 4/6/2562
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/5/2562
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-58-00004 โดยเฉพาะเจาะจง 2.04.2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 1.04.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8665 28.03.2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีประจำงวดปีงบประมาณ 2561 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19.03.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 03.2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 13/3/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4.03.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟทางแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.03.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Fuji Xerox จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.03.262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ canon Pixma จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.03.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.03.2562
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 15/02/2562
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 15/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15.02.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14.02.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13.02.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13.02.0256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11.02.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14.02.2562
ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 21/01/2562
ประกาศ ประมาวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 2.01.2562
ประกาศ รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปี 2561 26/12/2561
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม/เครื่องดื่มประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 21.12.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19/12/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ“ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ประกาศใช้ขัอบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ประกาศใช้ขัอบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ . ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภท น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26.11.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว 1 ลัง บรรจุ 48 แก้ว จำนวน 50 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7.11.2561
ประกาศ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปี 2561 3/10/2561
ประกาศ รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 3/10/2561
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต 2/10/61
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 14/09/2561
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561 12/9/2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 06/08/2561
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 2561 23/07/2561
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจำปี 2560 02.02.2561
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี2561
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปี 2560 26.12.2560
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน)และพนักงานจ้าง มาตรการปเองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 3.10.2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) 3.10.2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ประกาศ รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 18.07.2560
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต 4.10.2559
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่