ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 30/11/2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 25.11.2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 18/11/2563
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29.10.2563
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 02/10/2563
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 30/10/2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10/9/2563
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 28/8/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 21/8/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20/8/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น 18/8/2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น 10/8/2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31/7/2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6/7/2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด
ฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 15/06/2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 26.05.2563
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 26.05.2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 30/4/2563
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28/4/2563
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/4/2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดควบคุมพื้นที่เหตุรำคาญ พ.ศ.2563 9/3/2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี พ.ศ.2563 4/3/2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 17/2/2563
แผนพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ดดยวอธีเฉพาะเจาะจง 4.01.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23.12.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ ติดไฟประดับ ไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.11.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.11.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.11.2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 1.10.2562
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.10.2562
ประกาศเรื่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 1.10.2562
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ( ภ.ด.ส.3) 29.11.2562
ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ITA ปรจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performane Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 8/10/2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/9/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.08.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.08.2562
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 30.07.2562
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 1.07.2562
ประกาศ การประชุมประชาคมตำบล 4/6/2562
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/5/2562
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-58-00004 โดยเฉพาะเจาะจง 2.04.2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 1.04.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8665 28.03.2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีประจำงวดปีงบประมาณ 2561 20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19.03.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 03.2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 13/3/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4.03.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟทางแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.03.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Fuji Xerox จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.03.262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ canon Pixma จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.03.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.03.2562
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 15/02/2562
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 15/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15.02.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14.02.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13.02.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13.02.0256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11.02.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14.02.2562
ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 21/01/2562
ประกาศ ประมาวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 2.01.2562
ประกาศ รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปี 2561 26/12/2561
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม/เครื่องดื่มประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 21.12.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19/12/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ“ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ประกาศใช้ขัอบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ประกาศใช้ขัอบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ . ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภท น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26.11.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว 1 ลัง บรรจุ 48 แก้ว จำนวน 50 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7.11.2561
ประกาศ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปี 2561 3/10/2561
ประกาศ รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 3/10/2561
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต 2/10/61
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 14/09/2561
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561 12/9/2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 06/08/2561
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 2561 23/07/2561
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจำปี 2560 02.02.2561
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี2561
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ประจำปี 2560 26.12.2560
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน)และพนักงานจ้าง มาตรการปเองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 3.10.2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) 3.10.2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ประกาศ รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 18.07.2560
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต 4.10.2559
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่