แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานแสดงผลการดินเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบแระมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10.07.2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9.04.2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9.01.2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5.10.2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5.7.2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5.4.2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5.1.2560
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.60
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.60
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.60
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.60
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.60
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.60
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.60
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.60
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.60
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.59
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.59
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.59
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558