หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

                            องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่

ประมาณ ๖ กิโลเมตร ตามถนนสายผักไห่ – บางบาล รายละเอียดตามแผนที่

 

                          ทิศเหนือ          จด  ตำบลบ้านแคและตำบลลาดน้ำเค็ม       อำเภอผักไห่      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                          ทิศใต้               จด  ตำบลบ้านกระทุ่ม                                  อำเภอเสนา       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                         ทิศตะวันออก    จด  ตำบลบางหลวงตำบลบางหัก                อำเภอบางบาล   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                         ทิศตะวันตก      จด  ตำบลบ้านใหญ่และตำบลท่าดินแดง      อำเภอผักไห่       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เนื้อที่

                       องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  มีเนื้อที่ ๑๕.๗๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๙,๘๔๖.๘๗๕  ไร่

 

ตำบลกุฎีอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  ๑๒  หมู่บ้าน  

โดยมีชื่อเรียกตามสภาพบ้านดังนี้

 
 

หมู่ที่ ๑  บ้านหนองแขยง

หมู่ที่ ๗  บ้านปากคลองโพธิ์

 

หมู่ที่ ๒  บ้านฤาไชย

หมู่ที่ ๘  บ้านเกาะนก

 

หมู่ที่ ๓  บ้านฤาไชย

หมู่ที่ ๙  บ้านบางหน้าไม้

 

หมู่ที่ ๔  บ้านฤาไชย

หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุฎี

 

หมู่ที่ ๕  บ้านฤาไชย

หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุฎี

 

หมู่ที่ ๖  บ้านลาว

หมู่ที่ ๑๒ บ้านปากคลองกุฎี

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                       มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาหรือป่าไม้  โดยมีคลองกุฎีไหลผ่านซึ่งแยกมาจากแม่น้ำน้อยที่บางกุ้ง อำเภอผักไห่

และไปบรรจบกับแม่น้ำน้อยที่ตำบลกุฎีและตำบลท่าดินแดงราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา  โดยมีพื้นที่ทำนาถึง

๘๗ % ของพื้นที่ทั้งหมด

 

ลักษณะภูมิอากาศ

                      เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง

ทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สำหรับฤดูกาลนั้นคล้ายคลึงกับจังหวัด  อื่น ๆ ในภาคกลาง

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

                      แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านตำบลกุฎี ไปสู่อำเภอผักไห่

 

ลักษณะทางสังคม

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร

จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  มีจำนวนทั้งสิ้น  2,371  คน จำแนกเป็นเพศ

ชาย  1,146  คน และเพศหญิง  1,225  คน และมีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ  150  คน ต่อตารางกิโลเมตร

 

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑  บ้านหนองแขยง

369

383

752

213

นายพัลลภ   เพ็ชรฤทธิ์

หมู่ที่ ๒  บ้านฤาไชย

78

90

168

47

นางศรีนวล  บรรดาศักดิ์

หมู่ที่ ๓  บ้านฤาไชย

48

47

95

52

นางอุดม  วาริชา

หมู่ที่ ๔  บ้านฤาไชย

71

59

130

50

นายไพโรจน์   ชมจำปี

หมู่ที่ ๕  บ้านฤาไชย

86

83

169

61

นายไฉน  แป้นปราณีต

หมู่ที่ ๖  บ้านลาว

51

59

100

31

นางสาวสมพิศ  ฝากพร

หมู่ที่ ๗  บ้านปากคลองโพธิ์

51

70

121

35

นางบุญทวี  สุภสิทธิ์

หมู่ที่ ๘  บ้านเกาะนก

59

87

146

41

นายเป๋า  สุคะ

หมู่ที่ ๙  บ้านบางหน้าไม้

87

83

170

43

นายพีระ  บำเรอจิต

หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุฎี

74

99

173

56

นายไพบูลย์   จันตะ

หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุฎี

83

92

175

57

นางสาวพัชรี  กุฎีศรี

หมู่ที่ ๑๒ บ้านปากคลองกุฎี

89

83

172

55

นายไพบูลย์  แจ่มศักดิ์ (กำนัน)

 

ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปโภค

การคมนาคมขนส่ง

                             การคมนาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เป็นประเภท การคมนาคมขนส่งทางบก โดยรถโดยสารประจำทางไปที่สถานีขนส่ง

อำเภอผักไห่  กับใช้รถยนต์ส่วนตัว  รถรับจ้าง

 

ระบบไฟฟ้าระบบประปา

                             มีประปาหมู่บ้าน ทั้ง  ๑๒  หมู่บ้าน

 

การสื่อสาร

                          มีเสียงตามสายครบทุกหมู่บ้าน  มีโทรศัพท์สาธารณะ  ๑๒  แห่ง

 

การศึกษา

                        โรงเรียนประถมศึกษา    ๒   แห่ง

                        โรงเรียนวัดฤาไชย  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สปช. เดิม )

                        มีครูทั้งหมด  ๖ คน แยกเป็น ครูชาย   ๑   คน   ครูหญิง   ๕   คน

                        มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๘๗ คน

                        โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา)สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปช.เดิม)

                        มีครูทั้งหมด  ๑๕  คน  แยกเป็น ครูชาย  ๒  คน  ครูหญิง   ๑๓  คน

                        มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๓๕  คน

 

การศึกษานอกระบบ

                      มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    ๑    แห่ง

                      มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน          ๒    แห่ง

                      มีศูนย์การเรียนการสอนของ กศน.     ๑    แห่ง

 

การสาธารณสุข

                     มีสถานที่อนามัยตำบล  ๑  แห่ง  จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๓  คน แยกเป็น  ชาย ๒  คน  หญิง ๑  คน

 

การใช้ที่ดินและการถือครองที่ดิน

                     มีการทำนาปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง

 

ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ   

ผลิตภัณฑ์  

                    มีผลิตภัณฑ์ผ้าเอนกประสงค์

 

การเมืองการปกครอง

                    การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

 

การท่องเที่ยว

                   มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ  ๑.วัดโคกทอง นมัสการหลวงพ่อเชิญวัดโคกทอง

                                                      ๒.วัดฤาไชย  ชมพระพุทธรูปหินศิลาแลง

 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม