หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างสมาชิกสภา

นายลำดวน แจ่มกระจ่าง

ประธานสภา อบต.

 

นางเกษแก้ว แป้นปราณีต

รองประธานสภา

 

นางฉัตรกานต์ ครองญาติ
นายพุทธรัตน์ หงสกุล

นางจำนอง พานทอง

นายโยธิน ธนะสันต์

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

       

นางณัฐสุดา กองนิมิตร

นายจุมพล แก้วสละ

นางเบญจมาศ โพธิใหญ่

นายบรรจง พูลศิริ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

 

 

 

 

นายลำดวน แจ่มกระจ่าง

นางเกษแก้ว แป้นปราณีต

นางประสงค์ บรรทัด

นายสำเริง รอดทอง

สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

 

 

 

 

นายวินัย สกุลปั่น

นางเบ็ญจา สิทธิสน

นางศิรดา ไกรยศ

นายสุกิจ ฝากพร

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

สมาชิกสภาหมู่ที่ 8

สมาชิกสภาหมู่ที่ 8

 

 

 

 

นางละเมียด แก้วทอง

นายฐาปกร สุขีวิก

นายสมชาย ทรัพย์สง่า

นายบุญเสริม อาจวิไล

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

สมาชิกสภาหมู่ที่ 10

สมาชิกสภาหมู่ที่ 10

 

 

 

 

นางทองอิน ฝักคุณ

นางจันทร์ทิพย์ นัยทรัพย์

นายสมศักดิ์ อารีจิตพาณิช

ว่าที่ร้อยเอกสงัด ฤกษ์สถิต

สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

สมาชิกสภาหมู่ที่ 12

สมาชิกสภาหมู่ที่ 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม