หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างสมาชิกสภา

 

-

ประธานสภา อบต.

 

 

-

รองประธานสภา

 

 

 

 

 

-
-

-

-

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

       

 

 

 

 

-

-

-

-

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

สมาชิกสภาหมู่ที่ 8

สมาชิกสภาหมู่ที่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

สมาชิกสภาหมู่ที่ 10

สมาชิกสภาหมู่ที่ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

สมาชิกสภาหมู่ที่ 12

สมาชิกสภาหมู่ที่ 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม