หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

   

 

 

นางสาวพรพนา  บาลทิพย์

   

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

นางนงลักษณ์  ถีระแก้ว

   
   

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
         
 

 

   
   

นางสาวจุไร  กุฎีรัตน์

   
   

หัวหน้าสำนักปลัด

   
         

นายธีรนัย โจนลายดา

นางสาวนวพร  กระจกภาพ

นายวรวุฒิ สุขเกษม

นางอภิญญา พรหมสุวรรณ์

นางกัลยา  จันทร์กระจ่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักพัฒนาชุมชน

 นักทรัพยากรบุคคล

ครู

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจุฑาการณ์ ชมจำปี

นางสาวศศิธร จันทร์กระจ่าง

 

 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

นายจำนนท์ ทวนทอง

นายบุญนาค  ไพบูลย์

นายณัฐพล   ธนะสันต์

นายธนวัฒน์ พูลศิริ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ยาม

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

     
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม