หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

   

 

 

นางสาวพรพนา  บาลทิพย์

   

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

นางนงลักษณ์  ถีระแก้ว

   
   

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
         
 

 

   
   

นางสาวจุไร  กุฎีรัตน์

   
   

หัวหน้าสำนักปลัด

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม