หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560