หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

 ข้อบัญญัติหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม