หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

   
   
   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ.2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม