ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดี