หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ประกาศ / คำสั่ง
ประกาศ
- ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
-ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 02/10/2563
 
-ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
คำสั่ง
- คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
- คำสั่งแบ่งส่วนงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน สำนักปลัด
-คำสั่งแบ่งส่วนงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน กองช่าง
-คำสั่งแบ่งส่วนงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน กองคลัง
คำสั่งรักษาราชการแทน
- คำสั่งรักษาราชการแทน ปลัด
- คำสั่งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน
- คำสั่งปฏิบัติราชการแทน ปลัด
- คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
- คำสั่งปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
- คำสั่งปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งมอบอำนาจ
- คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดปฎิบัติราชการแทน
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม