หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
1. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูรายละเอียด
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พ.ศ. 2542 คลิกดูรายละเอียด

- แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คลิกดูรายละเอียด

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

- พ.ศ. 2542 คลิกดูรายละเอียด

- แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 คลิกดูรายละเอียด

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พ.ศ. 2541 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 คลิกดูรายละเอียด

- พ.ศ. 2563 คลิกดูรายละเอียด

5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คลิกดูรายละเอียด
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

- (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 คลิกดูรายละเอียด

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พ.ศ. 2547 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 คลิกดูรายละเอียด

8. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พ.ศ. 2559 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 คลิกดูรายละเอียด

9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 คลิกดูรายละเอียด
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 คลิกดูรายละเอียด
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 คลิกดูรายละเอียด
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พ.ศ. 2548 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คลิกดูรายละเอียด

- (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คลิกดูรายละเอียด

นับจำนวนผู้เข้าชม