หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

   
  ประเภท บริหารท้องถิ่น
  - 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
  ประเภท อำนวยการท้องถิ่นท้องถิ่น
  - 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
  - 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
  - 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
  ประเภท วิชาการ
  - 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - 3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - 3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - 3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  - 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  ประเภท ทั่วไป
  - 4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - 4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม