หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

-

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

 

 
เบอร์โทร -
 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร -

เบอร์โทร -

เบอร์โทร -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม